THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Chuốt

Không có

1923

Sức khỏe yếu

TP. HCM

*Không rõ

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Các bà mẹ Sinh viên học sinh, phong trào đấu tranh cải thiện chế độ lao tù. Nuôi giấu giúp đỡ các sinh viên học sinh dưới thời Mỹ Ngụy
Các chức vụ đã trải qua:
+ 1975 - 1979: Ủy viên chi bộ phường 13, quận 01
+ 1979 - 1991: Đảng viên về hưu sinh hoạt tại Chi bộ phường 13, quận Bình Thạnh
+ 1975 - 1977: Trưởng ban Nhà đất phường 17, quận 01
+ 1977 - 1979: Ủy viên phụ trách khối vận phường 13, quận 01

GIẢI THƯỞNG