THÔNG TIN

Má Nguyễn Thị Tứ

không có

Chưa rõ

Đã mất

Chưa rõ

không rõ

không rõ

16 Bình Đức, P15, Q8