THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Điệp

1930

Sức khỏe yếu

Long An

67A Tháp Mười, phường 02, quận 06

HÌNH ẢNH

- Tham gia phong trào Sinh viên học sinh từ năm 1969 - 1975
- Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực cho học sinh sinh viên
- Vận động nhiều người khác cùng tham gia và ủng hộ