THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Mỹ

Ngọc Mỹ

1940

Sức khỏe tốt

Châu Đốc

84 An Bình, phường 05, quận 05

HÌNH ẢNH

Hoạt động trong Hội Liên hiệp thanh niên sinh viên học sinh ở Sài Gòn

Cơ sở giao liên của Đội biệt động quận 06

GIẢI THƯỞNG