THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Trựa

1910

Đã mất

Chưa rõ

Thành phố Hồ Chí Minh

40/34 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 03

HÌNH ẢNH

- Tham gia phong trào Sinh viên học sinh, ủng hộ tiền bạc thuốc men và vận động nhiều người khác cùng tham gia