THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Hạnh

1935

Sức khỏe yếu

Hải Phòng

30/7 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 03

HÌNH ẢNH

- Tham gia phong trào Sinh viên học sinh từ năm 1969 - 1975
- Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực cho học sinh sinh viên
- Vận động nhiều người khác cùng tham gia và ủng hộ