THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Gon

1931

Sức khỏe yếu

Hà Nội

33/3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, quận 03

HÌNH ẢNH

- Tham gia phong trào Sinh viên học sinh từ năm 1969 - 1975
- Ủng hộ tiền bạc, thuốc men và lương thực cho học sinh sinh viên
- Vận động nhiều người khác cùng tham gia và ủng hộ