THÔNG TIN

1 / 1

Ba Đỗ Văn Lô

Không có

1920

Sức khỏe tốt

Sông Bé

185/1A Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 01

HÌNH ẢNH

Nuôi dưỡng cán bộ, học sinh sinh viên Thành đoàn. Nhà của ba là nơi hội họp của Đảng ủy Sài Gòn Gia Định, cũng là nơi chôn giấu vũ khí và hầm núp cho học sinh sinh viên.
Tháng 4/1968, tham gia vào cuộc tổng tấn công đợt 2
Tham gia biểu tình chống Mỹ Diệm
Nhiều lần đóng góp của cải gửi vào cho chiến khu, ủng hộ cuộc kháng chiến

GIẢI THƯỞNG