THÔNG TIN

Ba Nguyễn Quy

1918

Sức khỏe yếu

Bình Định

235/105 Nam kỳ khởi nghĩa, Quận 1

TIỂU SỬ

-Tham gia phong trào SVHS từ năm 1962-1975
- Ủng hộ tiền bạc thuốc men, lương thực cho HSSV.
- Vận động nhiều người khác tham gia và ủng hộ.